EKG nr 3

Umiejętność prawidłowego i wnikliwego opisu badania elektrokardiograficznego jest jedną z podstawowych umiejętności jakie powinien posiadać każdy lekarz. Razem nauczmy się to robić dobrze!

Pytania pomocnicze do opisu EKG:


Jaki jest rytm serca? Czy widoczne są jakieś pobudzenia dodatkowe?
Jaka jest oś elektryczna serca?
Jaki jest załamek p?
Jaki jest odstęp pq?
Jakie są załamki QRS?
Czy występują cechy niedokrwienia?

Czy występują cechy przerostów?
Jakie jest ostateczne rozpoznanie?

Jaki jest rytm serca?

Rytm serca miarowy, zatokowy, o częstości ok. 90/min


Jaka jest oś elektryczna serca?

Oś serca pośrednia.


Jaki jest załamek p?

Widoczny załamek pq, w V1 załamek pq zawęźlony


Jaki jest odstęp pq?

Odstęp PQ ok. 0,24s – blok przedsionkowo-komorowy 1 stopnia


Jakie są załamki QRS?

Załamki QRS szerokie, powyżej 0.12s. W odprowadzeniach V1 i V2 o morfologi rsR’. – blok prawej odnogi pęczka Hissa ( RBBB)


Czy występują cechy niedokrwienia?

NIe występują. Załamki q są co prawda obecne w odprowadzeniach 1, aVL, V4-V6 ale są one niepatologiczne


Czy występują cechy przerostów?

Zawęźlony załamek p w V1 i V2 – możliwy przerost lewego przedsionka

Jakie jest ostateczne rozpoznanie?

Blok prawej odnogi pęczka Hissa, blok przedsionkowo komorowy I stopnia.

Facebook Comments