EKG nr 2

Umiejętność prawidłowego i wnikliwego opisu badania elektrokardiograficznego jest jedną z podstawowych umiejętności jakie powinien posiadać każdy lekarz. Razem nauczmy się to robić dobrze!

EKG numer 2 – proszę opisz je samodzielnie.

Pytania pomocnicze do opisu EKG:


Jaki jest rytm serca? Czy widoczne są jakieś pobudzenia dodatkowe?
Jaka jest oś elektryczna serca?
Jaki jest załamek p?
Jaki jest odstęp pq?
Jakie są załamki QRS?
Czy występują cechy niedokrwienia?

Czy występują cechy przerostów?
Jakie jest ostateczne rozpoznanie?

Przerwa na reklamę

Jaki jest rytm serca?

Rytm serca całkowicie niemiarowy, widoczne jedno dodatkowe pobudzenie komorowe.


Jaka jest oś elektryczna serca?

Oś serca pośrednia.


Jaki jest załamek p?

Brak widocznego załamka p. Obecna fala f


Jaki jest odstęp pq?

brak odstępu PQ


Jakie są załamki QRS?

Załamki QRS wąskie, jeden załamek QRS szeroki o zupełnie innej morfologii od pozostałych


Czy występują cechy niedokrwienia?

Obecne załamki q w I, II, III, avF, V5, V6


Czy występują cechy przerostów?

Suma załamków S i R w odprowadzeniach V2 i V5 przekracza 35mm

Jakie jest ostateczne rozpoznanie?

Migotanie przedsionków u osoby z przerostem lewej komory serca. Stan po zawale ściany dolnej. Jedno dodatkowe pobudzenie komorowe.

EKG nr 2 – rozwiązanie
Facebook Comments

Dodaj komentarz